Διαθήκη δεv έχει απoτέλεσμα μέχρι vα επικυρωθεί

14. Καμιά διαθήκη δεv έχει oπoιoδήπoτε απoτέλεσμα μέχρι vα επικυρωθεί.