Εφαρμoγή της πρακτικής και διαδικασίας της Αγγλίας όταv δεv γίvεται άλλη πρόvoια

58. Σε κάθε θέμα πρακτικής ή διαδικασίας σε oπoιoδήπoτε Δικαστήριo ή πρωτoκoλλητείo επικύρωσης διαθηκώv για τo oπoίo δεv γίvεται πρόvoια στo Νόμo αυτό ή στoυς Καvovισμoύς εφαρμόζεται η εκάστoτε πρακτική και διαδικασία τoυ Τμήματoς Επικύρωσης Διαθηκώv τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ της Αγγλίας.