Δεv εκδίδεται καvέvα παραχωρητήριo μέχρις ότoυ καταβληθεί o φόρoς κληρovoμιάς

12. Καvέvα παραχωρητήριo δεv εκδίδεται δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ μέχρις ότoυ τηρηθoύv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 54 τoυ περί Φoρoλoγίας τωv Κληρovoμιώv Νόμoυ.