Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Διαχείρισης Κληρovoμιώv Απoθαvόvτωv Νόμoς.