ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρo 48(2))

ΠIΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕIΑΣ

Πατέρας Πρoπάππoυ

(4)

Πρόπαππος

(3)

Αδελφός Πρόπαππoυ

(5)

Πάππος

(2)

Αδελφός Παππού

(4)

Γιος Αδελφού Προπάππου

(6)

Πατέρας

(1)

Θείος

(3)

Γιος Αδελφού Πάππου

(5)

Πρόσωπο προσ το οποίο

οι βαθμοί συγγένειας

Αδελφός

(2)

Πρώτος Εξάδελφος

(4)

Δεύτερος Εξάδελφος

(6)

Γιος

(1)

Ανεψιός

Γιος Αδελφού

(3)

Γιος Πρώτου

Εξάδελφου

(5)

Εγγονός

(2)

Γιος Ανεψιού

Εγγονός Αδελφού

(4)

Εγγονός Πρώτου

Εξαδέλφου

(6)

Δεσέγγονος

(3)