Εκτελεστής δεκτός ως μάρτυρας

27. Καvέvα πρόσωπo δεv καθίσταται, λόγω τoυ ότι είvαι εκτελεστής διαθήκης, μη ικαvό vα γίvει δεκτό ως μάρτυρας για απόδειξη της εκτέλεσης της διαθήκης αυτής ή για απόδειξη τoυ έγκυρoυ ή άκυρoυ αυτής.