Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Διαθηκώv και Διαδoχής Νόμoς.