Απόλυτη ελευθερία διάθεσης σε oρισμέvες περιπτώσεις

42. [Διαγράφηκε]