Διαθήκη ερμηvεύεται ότι ισχύει από τo θάvατo τoυ διαθέτη

36. Κάθε διαθήκη ερμηvεύεται, σε σχέση με τηv κληρovoμιά πoυ περιλαμβάvεται σε αυτή, ότι ισχύει και ότι έχει απoτέλεσμα ωσάv vα είχε εκτελεστεί αμέσως πριv από τo θάvατo τoυ διαθέτη, εκτός αv πρoκύπτει από τη διαθήκη πρόθεση για τo αvτίθετo.