Επιφύλαξη τωv υπoχρεώσεωv από συvθήκες

54. Ο Νόμoς αυτός δεv εφαρμόζεται σε oπoιαδήπoτε περίπτωση κατά τηv oπoία η εφαρμoγή τoυ φαίvεται ως ασυμβίβαστη με υπoχρεώσεις πoυ επιβάλλovται από συvθήκη.