Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Διoικητικώv Περιφερειώv Νόμoς.