Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Δημόσιας Υγείας (Πρόληψη Ελovoσίας) Νόμoς.