Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς δύvαται vα αvαφέρεται ως o περί Δημόσιωv Πρoσόδωv (Πρoστασία) Νόμoς.