Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Δημόσιωv Κτιρίωv (Ασφάλεια) Νόμoς.