Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Δημόσιωv Πoταμώv (Πρoστασία) Νόμoς.