Σημείωση
32 του Ν. 68(Ι)/2014Κατάργηση Νόμου

32. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 68(Ι)/2014], ο περί Διενέργειας Εράνων Νόμος, καταργείται:

Νοείται ότι οι άδειες που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του καταργούμενου Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.