Σημείωση
33 του Ν. 68(Ι)/2014Έναρξη Ισχύος

33. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 68(Ι)/2014] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2014.