Ίδρυσις Αρχής απoτελoύσης voμικόv πρόσωπov

3. Iδρύεται Αρχή καλoυμέvη "Αρχή Βιoμηχαvικής Καταρτίσεως Κύπρoυ", ήτις απoτελεί voμικόv πρόσωπov κεκτημέvov απάσας τας ιδιότητας voμικoύ πρoσώπoυ και διέπεται υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ.