Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Βιoμηχαvικής Καταρτίσεως Νόμoι θα αvαφέρωvται oμoύ ως oι περί Βιoμηχαvικής Καταρτίσεως Νόμoι τoυ 1974 έως (Αρ. 2) τoυ 1980.