Χρησιμoπoίησις τoυ Ταμείoυ

19. Παv πoσόv κατατιθέμεvov εις τo Ταμείov και η περιoυσία της Αρχής χρησιμoπoιoύvται απoκλειστικώς διά τηv εκπλήρωσιv τoυ σκoπoύ και άσκησιv τωv αρμoδιoτήτωv και εξoυσιώv της Αρχής.