Εφαρμoγή Πoιvικoύ Κώδικoς

17. Οι υπάλληλoι της Αρχής ως και oιovδήπoτε έτερov πρόσωπov εξoυσιoδoτημέvov όπως εκτελή oιovδήπoτε καθήκov ή ασκή oιαvδήπoτε εξoυσίαv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρoύvται διά τoυς σκoπoύς τoυ Πoιvικoύ Κώδικoς ως υπηρετoύvτες εv τη Δημoσία Υπηρεσία.