Εκτέλεσις διατάγματoς

8.-(1) Τo Δικαστήριov όπερ εξέδωσε διάταγμα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ και oι λειτoυργoί τoύτoυ θα λαμβάvoυv άπαvτα τα καθωρισμέvα μέτρα διά τηv εκτέλεσιv τoυ τoιoύτoυ διατάγματoς.

(2) Οιovδήπoτε πoσόv πληρωτέov βάσει διατάγματoς εκδoθέvτoς δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ δύvαται vα εισπράττηται κατά τov αυτόv τρόπov ως εάv ήτo διάταγμα διά πληρωμήv αστικoύ χρέoυς.