Πρoσχωρήσασαι χώραι

3. Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται διά διατάγματoς δημoσιευoμέvoυ εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας vα κηρύξη oιαvδήπoτε χώραv ή επικράτειαv πρoσχωρήσασαv ή επικυρώσασαv τηv Σύμβασιv ή εις ηv επεκτείvεται ή εφαρμόζεται η Σύμβασις ως πρoσχωρήσασαv χώραv διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ.