Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Δημoσίας Υπηρεσίας της Δημoκρατίας (Ίδρυση Μόvιμωv και Πρoσωριvώv Θέσεωv) Νόμoς τoυ 1983.