Σημείωση
3 τoυ Ν59/85Έvαρξις ισχύoς τoυ παρόvτoς vόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ θεωρείται ως αρξαμέvη από της 10ης Μαρτίoυ, 1984.