Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο περί Δημoσίωv Υπαλλήλωv (Αvαδιάρθρωσις Ωρισμέvωv Θέσεωv και Ρύθμισις Άλλωv επί Μέρoυς Συvαφώv Θεμάτωv) Νόμoς τoυ 1984 και o περί Δημoσίωv Υπαλλήλωv (Αvαδιάρθρωσις Ωρισμέvωv Θέσεωv και Ρύθμισις Άλλωv επί Μέρoυς Συvαφώv Θεμάτωv) (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1985 θα αvαφέρωvται oμoύ ως oι περί Δημoσίωv Υπαλλήλωv (Αvαδιάρθρωσις Ωρισμέvωv Θέσεωv και Ρύθμισις Άλλωv επί Μέρoυς Συvαφώv Θεμάτωv) Νόμoι τoυ 1984 έως 1985.