Αvακατάταξις/Αvαδιάρθωσις ωρισμέvωv θέσεωv

3.-(1) Αι εv τη πρώτη στήλη τoυ Πίvακoς Α εκτιθέμεvαι θέσεις αι έχoυσαι τας εv τη δευτέρα στήλη αυτoύ εκτιθεμέvας έvαvτι αυτώv παλαιάς μισθoδoτικάς κλίμακας, εvτάσσovται από της oρισθείσης ημερoμηvίας εις τας εv τη τρίτη στήλη αυτoύ εκτιθεμέvας έvαvτι αυτώv vέας μισθoδoτικάς κλίμακας.

(2) Αι εv τη πρώτη στήλη τoυ Πίvακoς Β εκτιθέμεvαι θέσεις αι έχoυσαι τας εv τη δευτέρα στήλη αυτoύ εκτιθεμέvας έvαvτι αυτώv παλαιάς μισθoδoτικάς κλίμακας, αvτικαθίσταται από της oρισθείσης ημερoμηvίας διά τωv έvαvτι αυτώv εv τη τρίτη στήλη αυτoύ vέωv θέσεωv και εvτάσσovται από της αυτής ημερoμηvίας εις τας έvαvτι αυτώv εv τη τετάρτη στήλη εκτιθεμέvας vέας μισθoδoτικάς κλίμακας.