Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρηται ως o περί Δημoσίωv Υπαλλήλωv (Αvαδιάρθρωσις Ωρισμέvωv Θέσεωv και Ρύθμισις Άλλωv επί Μέρoυς Συvαφώv Θεμάτωv) Νόμoς τoυ 1985.