Σημείωση
8 του Ν.84(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.84(I)/2002

(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.84(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Τα άρθρα 4, 6 και 7 του παρόντος Νόμοu [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.84(I)/2002] τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.