Καταχώρηση δηλώσεων

34. Δήλωση που κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου καταχωρίζεται την ίδια ημέρα στο Υπουργείο και, εφόσο καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντα Νόμου, εκδίδεται απόδειξη στην οποία φαίνεται η ημερομηνία της κατάθεσης και της καταβολής των τελών. Η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου της δήλωσης στην οποία αναφέρεται.