Σημείωση
13 του Ν.59(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.59(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.:δηλαδή ο Ν.59(I)/2003] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από το εδάφιο (4) του άρθρου 4Α που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 αυτού, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004.