Έλεγχος λογαριασμών

12.-(1) Οι λογαριασμοί του Ειδικού Ταμείου ελέγχονται κάθε χρόνο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Ο Γενικός Ελεγκτής μπορεί να καλέσει τον Κηδεμόνα ή άλλο εκπρόσωπο του, για να του δώσει πληροφορίες και επεξηγήσεις ή να του παραδώσει οποιοδήποτε βιβλίο, συμβόλαιο, λογαριασμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγκαίο για τον έλεγχο.

(3) Οι λογαριασμοί του Ειδικού Ταμείου πρέπει να είναι έτοιμοι για έλεγχο μέχρι το τέλος Απριλίου του αμέσως επόμενου χρόνου στον οποίο αναφέρεται ο έλεγχος.

(4) Μόλις συμπληρωθεί ο έλεγχος και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου, ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να υποβάλει στον Κηδεμόνα τους ελεγμένους λογαριασμούς και την Έκθεση του πάνω σ' αυτούς.