Ειδικές επιτροπές

4Α. (1) Ο Κηδεμόνας, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και εφόσον το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, μπορεί να διορίζει ειδικές επιτροπές σε κάθε επαρχία.

(2) Οι ειδικές επιτροπές επιλαμβάνονται ειδικών θεμάτων που παραπέμπονται σ’ αυτές από τον Κηδεμόνα ή από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(3) Ειδικές επιτροπές οι οποίες διορίζονται με βάση τα πιο πάνω συνέρχονται σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις ανάλογα με τις ανάγκες που υφίστανται για διεκπεραίωση των εργασιών τους σε σχέση με τα ειδικά θέματα που έχουν παραπεμφθεί σ’ αυτές.

(4) Η θητεία των μελών των ειδικών επιτροπών είναι τριετής και ο αριθμός, η σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζεται από τον Κηδεμόνα κατόπιν διαβουλεύσεών του με τη Συμβουλευτική Επιτροπή:

Νοείται ότι μέλος ειδικής επιτροπής μπορεί να επαναδιοριστεί σε οποιαδήποτε επιτροπή για δύο μόνο θητείες.

(5) Κάθε ειδική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών της πλέον ενός.

(6) Οι αποφάσεις των ειδικών επιτροπών πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων αυτής έχει νικώσα ψήφο.

(7) Αντίγραφα των αποφάσεων των ειδικών επιτροπών κοινοποιούνται στον Κηδεμόνα για έγκριση, ο οποίος μεριμνά και για την ενημέρωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής· αντίγραφα αυτών κοινοποιούνται επίσης και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων για ενημέρωση.