Αδικήματα

15.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) Χωρίς εύλογη αιτία αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία που γνωρίζει και που του έχει ζητηθεί από τον Κηδεμόνα·

(β) πληρώνει οποιοδήποτε χρέος οφειλόμενο προς Τουρκοκύπριο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αντί στον Κηδεμόνα·

(γ) αποκτά κατοχή ή με οποιοδήποτε τρόπο χρήση Τουρκοκυπριακής περιουσίας κατά τρόπο διαφορετικό από ότι προβλέπεται στον παρόντα Νόμο,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές.

(2) Το Δικαστήριο θα έχει παράλληλα εξουσία σε περίπτωση καταδίκης να εκδίδει διάταγμα έξωσης ή απαγόρευσης χρήσης εναντίον προσώπων που κατέχουν, χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τουρκοκυπριακή περιουσία αντίθετα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία θα ληφθούν εναντίον προσώπου που αποκτά κατοχή ή χρήση τουρκοκυπριακής περιουσίας κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, ο Κηδεμόνας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του μπορεί να προβεί, με τη βοήθεια της Αστυνομίας, αν χρειασθεί, στην ανάκτηση της κατοχής της τουρκοκυπριακής περιουσίας και στη μετακίνηση ή και απομάκρυνση από αυτή οποιουδήποτε αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού και ο Κηδεμόνας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του οφείλει να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη τους:

Νοείται ότι πριν από τη λήψη των ως άνω αναφερόμενων μέτρων ο Κηδεμόνας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του θα επιδίδει γραπτή ειδοποίηση προς τον παραβάτη ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού, σε περίπτωση που είναι γνωστός, όπως, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήψη της, παραδώσει την κατοχή της τουρκοκυπριακής περιουσίας ή μετακινήσει ή και απομακρύνει από αυτή οποιοδήποτε αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα ή υλικό. Αν η προσωπική επίδοση της γραπτής ειδοποίησης δεν καταστεί δυνατή ή αν ο παραβάτης ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού δεν είναι γνωστός, αυτή τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος κατά την κρίση του Κηδεμόνα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Νοείται περαιτέρω ότι ο παραβάτης, από τη λήψη της ως άνω γραπτής ειδοποίησης, δικαιούται να υποβάλει αίτηση η οποία εξετάζεται εντός τριάντα ημερών και η αιτούμενη τουρκοκυπριακή περιουσία παραχωρείται σ' αυτόν κατά προτεραιότητα, εφόσον πληρεί τα κριτήρια.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Κηδεμόνας θα γνωστοποιεί στη Βουλή από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, τα ονόματα των παρανόμως κατεχόντων ή χρησιμοποιούντων τουρκοκυπριακή περιουσία, των ειδοποιουμένων να παραδώσουν την κατοχή ή χρήση και εκείνων από τους οποίους έγινε ανάκτηση της κατοχής ή χρήσης τουρκοκυπριακής περιουσίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δεν κατέχει έγγραφο παραχώρησης επ’ ονόματί του τουρκοκυπριακής περιουσίας, τεκμαίρεται ότι κατέχει αυτήν παράνομα.

(3Α) Στις περιπτώσεις όπου ο ενοικιαστής τουρκοκυπριακής περιουσίας αλλάξει τόπο διαμονής, τότε, εφόσον συνεχίζει να χρησιμοποιεί την τουρκοκυπριακή περιουσία που του παραχωρήθηκε, ο Κηδεμόνας δύναται να παρατείνει την εν λόγω μίσθωση στο ίδιο πρόσωπο.  Στις περιπτώσεις επίσης όπου ο μισθωτής συνταξιοδοτείται, αλλά συνεχίζει να είναι δραστηριοποιημένος, ο Κηδεμόνας δύναται να επιτρέπει τη συνέχιση της μίσθωσης του όλου ή μέρους της τουρκοκυπριακής περιουσίας:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο Κηδεμόνας δεν παρατείνει τη μίσθωση τουρκοκυπριακής περιουσίας, αλλά ασκεί το δικαίωμα ανάκτησης της κατοχής της,    εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις παραχώρησης τέτοιας περιουσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(4)(α) Όλες οι δαπάνες που θα γίνουν από τον Κηδεμόνα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του για την ανάκτηση της κατοχής της τουρκοκυπριακής περιουσίας και τη μετακίνηση, απομάκρυνση και φύλαξη οποιουδήποτε αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού, καταβάλλονται στον Κηδεμόνα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του από τον παραβάτη ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού.

(β) Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός στον Κηδεμόνα ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ο παραβάτης ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού που είναι υπό τη φύλαξη του Κηδεμόνα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, αυτός οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με την οποία θα περιγράφει το αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα, ή υλικό και θα καλεί κάθε πρόσωπο που το διεκδικεί να υποβάλει την απαίτηση του στον Κηδεμόνα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτή.

(γ) Κάθε αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα, ή υλικό που φυλάσσεται από τον Κηδεμόνα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και το οποίο δε διεκδικηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) πιο πάνω ή δεν παραληφθεί από τον ιδιοκτήτη του κατόπιν ειδοποίησης μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της ειδοποίησης, μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί κατά τρόπο άλλο ή να καταστραφεί, όπως θα καθορισθεί από τον Κηδεμόνα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.