Διαδικαστικός Κανονισμός

24.-(1) Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό για τον καθορισμό του τύπου των δικογράφων και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων.

(2) Μέχρι τη θέσπιση του διαδικαστικού κανονισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (1), η αίτηση για δικαστική αναγνώριση τέκνου, θα υποβάλλεται στον τύπο "Αίτηση διά Εναρκτήριου Κλήσεως" και θα διέπεται από τις πρόνοιες των θεσμών της πολιτικής δικονομίας.