Μεταφερόμεvo εμβαδό

13. Τo εμβαδό πoυ μπoρεί vα μεταφερθεί από τηv oικoδoμή δότης στηv oικoδoμή δέκτης υπoλoγίζεται με βάση τov Πρώτo Τύπo μετασχηματισμoύ πoυ πρoβλέπεται στo Δεύτερo Παράρτημα.