Μεταβατικές διατάξεις

15. Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012, εφαρμόζεται για όλα τα διεθνή εμπιστεύματα ανεξαρτήτως του χρόνου σύστασης αυτών και οι διατάξεις του δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε προγενέστερης έγκυρης διάθεσης ή μεταβίβασης.