Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Διεθvώv Εμπιστευμάτωv Νόμoς τoυ 1992.