Εξουσίες δυνάμει των όρων του εμπιστεύματος

2Α. Οι εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις που εκχωρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου σε επίτροπο, προστάτη, εμπιστευματοπάροχο και σε επιθεωρητή εφαρμογής εμπιστεύματος, αντίστοιχα, είναι επιπρόσθετες των εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων οι οποίες τυχόν τους έχουν εκχωρηθεί δυνάμει των όρων του διεθνoύς εμπιστεύματος και οι εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις του παρόντος Νόμου ισχύουν μόνο εάν και στην έκταση που δεν υπάρχει αντίθετη πρόθεση εκπεφρασμένη στους όρους του εμπιστεύματος και εφαρμόζονται τηρουμένων των όρων του εμπιστεύματος και είναι υποκείμενες στους όρους αυτού.