Σημείωση
5 του Ν.220(I)/2004΄Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.220(I)/2004] τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2004.