Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Δημoτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υπoχρεωτική Φoίτηση και Παρoχή Δωρεάv Παιδείας) Νόμoς τoυ 1993.