Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί της Διαδικασίας Τυπoπoίησης τωv Γεωγραφικώv Τoπωvυμίωv της Κυπριακής Δημoκρατίας Νόμoς τoυ 1998.