Αλλοίωση γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων

6.(1) Πρόσωπο το οποίο εκδίδει, εισάγει, κυκλοφορεί, προσφέρει, διανέμει ή εμπορεύεται στη Δημοκρατία χάρτες, βιβλία ή άλλα έγγραφα, συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένα, στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών της Δημοκρατίας αποτυπωμένα διαφορετικά από αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή από αυτά που περιλαμβάνονται στο Τοπωνυμικό Λεξικό διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και όλα τα έγγραφα του αδικήματος υπόκεινται σε κατάσχεση και καταστροφή.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Τοπωνυμικό Λεξικό» σημαίνει τον ολοκληρωμένο κατάλογο (“Gazetteer”) όλων των γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική γλώσσα, ο οποίος κατατέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στο Πέμπτο Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων, που έγινε στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1987.