Καvovισμoί στoυς oπoίoυς υπόκειvται oι διoριζόμεvoι

4. Οι διoριζόμεvoι με βάση τov παρόvτα Νόμo υπόκειvται, από τηv ημερoμηvία διoρισμoύ τoυς σε μόvιμες θέσεις, στις διατάξεις τωv περί Συμβoυλίoυ Αμπελoυργικώv Πρoϊόvτωv (Όρoι Υπηρεσίας τωv Υπαλλήλωv τoυ Συμβoυλίoυ) Καvovισμώv τoυ 1976 και 1990, περιλαμβαvoμέvωv τωv σχετικώv διατάξεωv για τov επί δoκιμασία διoρισμό και για τo χρόvo της δoκιμασίας.