Απαλλαγή από φόρους κτλ

8. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε περίπτωση που μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης πωλείται ή διατίθεται, το οικονομικό αντάλλαγμα που εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη από τη συγκεκριμένη πώληση ή τη διάθεση απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος, περιλαμβανομένου του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και των μεταβιβαστικών τελών.