Όροι μεταφοράς

5. Ο Υπουργός μπορεί, κατά τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 4, να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, περιλαμβανομένων όρων αναφορικά με τη χρήση της οικοδομής δότη και της οικοδομής δέκτη, της θέσης και μορφή την οποία θα πάρει ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης και τη συντήρηση της διατηρητέας οικοδομής.