Περιοχή δέκτης

3.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει περιοχές δέκτες στις οποίες θα επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης.

(2) Το διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθορίζει τον ανώτατο συντελεστή δόμησης που μπορεί να προκύπτει από μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης στην περιοχή δέκτη και συνοδεύεται από χωρομετρικό σχέδιο ή σχέδια στα οποία φαίνονται ή καθορίζονται ή προσδιορίζονται σαφώς τα όρια της περιοχής δέκτη:

Νοείται ότι αντί χωρομετρικό σχέδιο ή σχέδια, το διάταγμα μπορεί να παραπέμπει σε σχέδιο ή σχέδια ανάπτυξης που εκπονούνται σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.