Σημείωση
33 του Ν.31(I)/2008Κατάργηση

Ο περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος, ο περί του Δευτέρου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος και ο περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος καταργούνται.