Υποβολή αιτήσεων και εξέταση από αρμόδιο όργανο

15.-(1) Κάθε αιτητής που επιθυμεί να ασκήσει κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία, υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο όργανο συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία.

(2) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση το εδάφιο (1), εξετάζονται από το αρμόδιο όργανο χωρίς να επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο άλλες αρμοδιότητες που ασκεί με βάση τις νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που το διέπουν.