Πρακτική άσκηση προσαρμογής

5.-(1) Οι λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης προσαρμογής καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη και το γεγονός ότι ο αιτητής είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του.

(2) Η πρακτική άσκηση προσαρμογής -

(α) Υπόκειται σε αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο· και

(β) μπορεί κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου να συνοδεύεται από συμπληρωματική εκπαίδευση.

(3) Το νομικό καθεστώς του αιτητή στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσαρμογής καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο.